Hồ Chủ tịch chúc Tết năm 1956

Hồ Chủ tịch chúc Tết năm 1956

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:519

Tư liệu âm thanh khác